Rusa i Kolensusu

Cumula-cula'o io La Bura

Wula otolu ta'u1996

Dahomo rekamano


Cula-culano rusa i Kolinsusu te Amerika.

Rusa i Kolinsusu te Amerika ipokana kadimo mosalano ka'ompoleno tanduno. Rusa i Kolinsusu kadi picu sampa tanduno. Rusa i Amerika, date kumotanduno ikolabi hopulu sampa.

Rusa i Kolinsusu cumpe-cumpeno kumotandu ngeeno tandu buo. Cuuna tandu buo, kai cumbu ngeeno tandu bulu. Icuuna tandu bulu, kai cumbu ngeeno tandu gadi.

Rusa i Kolensusu, tolahaakono dahu kai hopao momaleako molai torodahomo kato pandohakono kantobu kai mate.


Imembali mirongeo cula-cula a'ai i larono tangari Kolensusu. Imembali duka mi'alao pdf. I larono pdf a'ai, io cula-cula a'ai ibinuri i larono otoluo pogau.


BACAHO
CULA-CULA
NSUERENO


 

Thumbnail image