Giu-giuno Punci

 

punci manu-manu punci madu 
punci susu punci kacinga
punci alepuru punci lure
punci manuru punci dewaka
punci silaja punci larumbe
punci bangka-bangka punci tampu
 
punci mia