Mesaka'i Lumonso

Kando pekansa'i mia inade ndolontompang inaio limano tumepocumbaleno tawa tumepo’okono dasamia-miano a'ikomo mperi'ou, ndo'oruano kadimo ndosut inaio mompotalono a'iko ngko’oruano motalono bo ko’otoluno. Ariako ndopongkolimo ndo'orua mperi’ou itonia bomo mesaka'i tabea imate kai pongkoli. Ariako ipesaka'imo duka ngko’oruano. Mesaka'ino cumpe itonia ndopongkolimo duka. Ndomate i larono kasaka a’ai i'aru'inda io rongo kinoli te hinamo ndotelonso.