Me'ase

Me’ase kananeano ndo pesaka’i ndo pobali ndo peka’olima. Larono saguluma ndopekaku ndopelulu ndolalui balindo. Wakutuuno ndobulili pendua Balindo ndopekaku bendo ata'indaako ndokampai’inda io balindo. Balindo a’ai i tade i jori hinai membali kodiu labi’o io jori.