E'e i Rombo

Cumula-cula'o io La Tunde

Wula otolu ta'u1996

Dahomo rekamano


A'ai, bo cula-culangku a'ai, io cula-culano, kando awao io e'e i Rombo ario.

Io e'e i Rombo ario, nahina ndokekeo. Io e'e ario, ndo'amala'akono, saluwu-luwuo manusiano Rombo. Ndo'amala a'iso, ndototoro umamala a'iso, ndo'amala a'iso, io saluwu-luwuo manusia.

Ndo'amala, kei mopii oleo, ndopeb>orungiako io sawu. Ah, i tontono sawu a'ai, io mia mompanga, ri'ikomo inaa'o pempanganano, mia monsoso, ri'ikomo inaa'o tabakono, kando amala a'iso picu laela. Kahuno picu laela ndo'amala a'iso ndowungkahiomo. Ndowungkahio a'iso, [ii,] ndo'awao ndo'ontohomo io e'e, imembalimo io e'e.

Jadi, ri'iso a'iso, ri'isomo kando molihi, io membalino cina inai kalihindo ndolensemo, ndongibimo, io tama ndopomaanimo ndopangarumo.

Jadi, ri'isomo kando janji'o, tolu ta'u tolu ta'u bendo peringatiomo, hinaako ndoperingati imosio e'e arua. Sampe oleo a'ai, tolu ta'u'ako ndoperingatiomo.


Imembali mirongeo cula-cula a'ai i larono tangari Kolensusu. Imembali duka mi'alao pdf. I larono pdf a'ai, io cula-cula a'ai ibinuri i larono otoluo pogau.


 

BACAHO
CULA-CULA
NSUERENO


Thumbnail image