Kasaka'ino Lagu

Io Kasaka'ino lagu hako a'ai io kasaka'ino lagu i Kolinsusu. Pompakeakono links kami moiliako bo umontoho gambara, moronge lagu,tawa bemi not'orio giu-giuno kasaka'ino lagu.

Kahinapo ida'a io links, aripo kami ontoho pendua, rouno ingkai sadia beto popoikoho io websait a'ai.

Giu-giuno Kasaka'ino Lagu

Ganda

Ganda Maaludu
Ndengu-ndengu
Ndoo
Tawa-tawa
Tepe / Pasala

Po'ato'a

Suli
Tamburu

Kangkuani Pi'aloano

Kandii-ndii
Kato-kato
Ngkoo-ngkoo

Kasaka'ino Mompasanaa

Gambosu
Hitara
Kasapi
Piola
Rinta