Kampehano Toponahu Punci

Sanggara

Io punci motaha tokulusio kulino. Ariako a’iko towo’ao punci. Keo punci dewaka i’owose, topoko’opaa’o. Kao punci silaja, kadi topoko’orua’o. Ariako, topolile’akono tarigu. Ariako punci a’iko tokalo’akono te tarigu linele itonia.

Ariako po’alaakono kawali, toponsalihakono mina, kato potoro’o i polu. I polu a’iko dahomo te apino.

Tosikorio imokula minano, kato nawu’o punci itonia. Ariako tosikorio meroa-roaniako towaliahomo sambalino. Imeroa-roaniako i sambalino to’engka’omo. Imotahamo, membalimo tokaaho. Moiko da mokula-kula.


Katampo

Io katampo, ipokana te mesanggara, maposala’o katampo inade tokalo’akono ka’upi binasangiako e’e mopane, bei dodaiako i punci.

Kamangka

Topo’ala punci motaha kato oninio tongkuno. Ariako topo’alaakono kuro ponaa’akono e’e, kato naa’o punci i larono. Ariako kato potoro’o i polu te apino. Rede'o punci a'iko sampe molu'o.

Moikono bo kamangka io punci silaja.


Kurai

Io kurai, ipokana te mekamangka, ako topo’ala punci melawulu. Rouno a’iko, hiina imisiu io punci kinurai.

Kola

Topo’ala punci motaha, kato hea-hea’o. Ariako punci a’iko tonaa’o i laro kuro kato e’eiakono santano ni’i. Ariako kato nahuo.

Bei gegereako motaha, topolileakonomo tarigu, kato saliho i laro kuro bei tepokaloako saluwuo, kato geru’o sampe motaha.

Moikono bo winola io punci manuru.


Winolano Punci

Ke winolano punci, topo’ala punci motaha kato kulisio kato hea-hea’o punci a’iso. Ariako topo’alaakono pae, kato wu’oui kato nahu’o pae mperi’ou. Ka’e’eino pae a’iko io santano ni’i.

I’okudaako motaha paeno, tonawu’akonomo punci itonia, inade hinea-hea. Imembali duka toponaa’akono gola bone bei misiuako.

Moikono bo winola io punci manuru.